Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów RODO zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności (w tym Politykę dotyczącą tzw. Cookies). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją tego dokumentu i jego akceptację.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:
  PPUH Sławomir Hulecki
  z siedzibą: Włynkowo 27a, 76-200 Słupsk
  tel.: +48 501 710 433
  NIP 839-276-41-03
  REGON 220662860
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora
  • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
  • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
  • Państwa zgoda
  • konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.
 4. ODBIORCY DANYCH
  Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora
  • firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki
  • operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a
  • operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa
  • bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa
  • biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  • kancelariom prawnym,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
  • innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
 5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
  W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:
  • działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) w naszych serwisach internetowych
  • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Gemius Traffic
   Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. 9. COOKIES - poniżej.
 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
  • wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
  • okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)
  • czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.
 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych
  • sprostowania danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
  • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW
  Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.
  Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
  • pocztą elektroniczną na adres rodo@hulecki.pl
  • pocztą tradycyjną
  • telefonicznie
  • faksem.

  Dla niektórych usług, dodatkowo, możliwe jest przekazanie nam Państwa żądań, decyzji, dodatkowych danych lub informacji za pośrednictwem formularzy na stronie www lub w treści wiadomości SMS. W takich przypadkach, jeżeli to możliwe, Państwa dyspozycja może zostać wykonana automatycznie. Przykładowo:

  • żądanie zaprzestania wysyłki zamówionego wcześniej newslettera można zgłosić wykorzystując odpowiednio opisany odnośnik (link) zamieszczony na końcu każdej wiadomości z newsletterem; uzupełnienie i wysłanie powiązanego z tym odnośnikiem prostego formularza na naszej stronie www, spowoduje usunięcie Państwa adresu e-mail z listy wysyłkowej

  • cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości sms można zrealizować odsyłając wiadomość o treści STOP w odpowiedzi na ostatnio otrzymaną wiadomość.
   Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego portalu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

 9. COOKIES, WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA STRON TRZECICH W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH
  Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:

  1. Podstawowe - to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka, nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.

  2. Pomocnicze - odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji, lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.

  3. Analityczne - zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych (tj. nieidentyfikujących konkretnego użytkownika) informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.
   Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.

  4. Marketingowe - mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej (nieidentyfikującej konkretnego użytkownika), a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym.
   stosujemy wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną ma adres rodo@dermexpert.pl lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.

Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sławomir Hulecki